เตรียมเอกสารทำวีซ่า

พาสปอร์ตเล่มจริง

​-อายุการใช้งานที่เหลือ 6 เดือนขึ้นไปถอดซองพลาสติกออกด้วยนะคะ

รูปถ่ายสี จำนวน 3 ใบ ขนาด 33x48 มม

กฎการใช้รูปถ่ายสำหรับยื่นขอวีซ่า

สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

-อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร

มีเด็กเดินทางด้วย

-เด็ก อายุ 1-5 ปี ใช้ ใบสูติบัตรตัวจริง และสำเนา

-เด็กอายุ 6-18 ปี ใช้ สำเนาสูติบัตร

สาวประเภท 2 

-แจ้งทีมงานก่อนทุกครั้ง

กรอกเอกสารทำวีซ่า

ส่งเอกสารให้ทีมงาน

คุณธนเวช วงค์ไพศาล
บ้านเลขที่ 9 ถ.จันทน์ ซ.จันทน์20
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
โทร.089-073-4267