ขั้นตอนจองการเดินทาง

แอด
ถ่ายหน้าพาสปอร์ต

ถ่ายหน้าพาสสปอร์ตผู้เดินทาง แจ้งจำนวนผู้เดินทาง ทริป และ รอบที่ต้องการเดินทาง

หมายเหตุ: พาสปอร์ต ต้องมีอายุการใช้งานเหลือ 6 เดือนขึ้นไป

โอนชำระมัดจำการเดินทาง

มัดจำการเดินทางท่านละ 15,000 บาท หรือชำระเต็มจำนวน

เงื่อนไข:   ในกรณีลูกค้าไม่เดินทางตามกำหนด  ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำทุกกรณีค่ะ ในกรณีลูกค้าชำระเป็นเงินมัดจำ เงินส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 10 วันค่ะ

เตรียมเอกสารทำวีซ่า

และกรอกแบบฟอร์มทำวีซ่า ดาวโหลดที่นี่!

พาสปอร์ตเล่มจริง

​-อายุการใช้งานที่เหลือ 6 เดือนขึ้นไปถอดซองพลาสติกออกด้วยนะคะ

รูปถ่ายสี กฎการถ่ายภาพทำวีซ่าจีน

-จำนวน 3 ใบ ขนาด 33x48 มม.

สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน

-อย่างละ 1 ชุด พร้อมเซ็นรับรองเอกสาร

มีเด็กเดินทางด้วย

-เด็ก อายุ 1-5 ปี ใช้ ใบสูติบัตรตัวจริง และสำเนา

-เด็กอายุ 6-18 ปี ใช้ สำเนาสูติบัตร

สาวประเภท 2 

-แจ้งทีมงานก่อนทุกครั้ง

กรอกแบบฟอร์มทำวีซ่า

ดาวน์โหลด และกรอกแบบฟอร์ม

ส่งเอกสาร

คุณธนเวช วงค์ไพศาล
บ้านเลขที่ 9 ถ.จันทน์ ซ.จันทน์20
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
โทร.089-073-4267